СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

2021/2022г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

https://react.mon.bg/

 Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

https://podkrepazauspeh.mon.bg/groups/groups