СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

2023/2024г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

https://react.mon.bg/

 Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб"

https://uspeh.mon.bg/

 

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015-0204

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)

в Средно училище „Народни будители“, град Брацигово